Shop List

Tokyo Ebisu EBISU HEAD STORE

Tokyo Ebisu PENTHOUSE STORE

Tokyo Nakameguro NAKAME+ STORE

Tokyo Nakameguro NAKA-MEGURO ATLAS TOWER STORE

Tokyo Ikebukuro IKEBUKURO TOBU STORE

Tokyo NihombashiNihombashi Takashimaya S.C. store

Tokyo Shiba TOKYO PRINCE HOTEL STORE

Tokyo Haneda HANEDA AIRPORT TERMINAL 3 STORE

Fukuoka Hakata JR HAKATA CITY STORE

Food Court

Tokyo Oshiage TOKYO SKYTREE TOWN SOLAMACHI STORE

Shop List

EBISU HEAD STORE

Tokyo Ebisu

EBISU HEAD STORE

03-5768-6922

PENTHOUSE STORE

Tokyo Ebisu

PENTHOUSE STORE

03-5784-0029

NAKAME+ STORE

Tokyo Nakameguro

NAKAME+ STORE

03-6412-8916

NAKA-MEGURO ATLAS TOWER STORE

Tokyo Nakameguro

NAKA-MEGURO ATLAS TOWER STORE

03-6303-0698

IKEBUKURO TOBU STORE

Tokyo Ikebukuro

IKEBUKURO TOBU STORE

03-6915-2723

Nihombashi Takashimaya S.C. store

Tokyo Nihombashi

Nihombashi Takashimaya S.C. store

03-6262-3290

TOKYO PRINCE HOTEL STORE

Tokyo Shiba

TOKYO PRINCE HOTEL STORE

03-6809-2600

HANEDA AIRPORT TERMINAL 3 STORE

Tokyo Haneda

HANEDA AIRPORT TERMINAL 3 STORE

03-5708-0529

JR HAKATA CITY SHOP

Fukuoka Hakata

JR HAKATA CITY STORE

092-409-6812

Other

東京チャンプ

Food Court

Tokyo Oshiage

TOKYO SKYTREE TOWN SOLAMACHI STORE

03-5809-7063